Info

Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu

Print
PDF

No 2013.gada 8.februāra līdz 2013.gada 8.martam Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projekta iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības ELFLA pasākumā “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”.

Pasākuma mērķis ir:

uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Meliorācijas sistēmu renovāciju lauksaimniecības zemē un meža zemē atbalsta, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • meliorācijas sistēma ir vecāka par 25 gadiem;
  • projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma (kubikmetros).

Atbalsta intensitāte ir līdz 75 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta viena īpaš­nieka, koplietošanas vai pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija. Ja ieguldījumi tiek veikti pašvaldības vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmā un projekts netiek īstenots kā kopprojekts, pretendenta visu projektu kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nepārsniedz EUR 100 000 ekvivalentu latos. Ja tiek īstenots kopprojekts, attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā vienam pretendentam nepārsniedz EUR 200 000 ekvivalentu latos.

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Print
PDF

No 2013.gada 28.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projekta iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības ELFLA pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 

Pasākuma mērķis ir:
veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru un ar mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām visā kompleksā kopumā) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana;
  • esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana;
  • esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (neietverot pirts vai saunas būvniecību, rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju);
  • tūrisma pakalpojumu dažādošana ( peldvietu labiekārtošana; aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana; dabas atpūtas parku izveide vai labiekārtošana; rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu laukumu (izņemot būves), veloceliņu izveide vai labiekārtošana; ūdenstūrisma apmetņu vietu (teltsvietas, ugunskura vietas, tualetes) izveide vai labiekārtošana; infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; pamatlīdzekļu iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei; sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā; tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tūrismā izmantojamā aprīkojuma uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana);
  • investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē, ja projektā nav paredzēti citi būvniecības vai rekonstrukcijas darbi attiecīgajā tūrisma mītnē;
  • ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana.

Atbalsta intensitāte ir atkarīga no realizētās aktivitātes un tā ir – 40%-50% un pat līdz 90% (mārketinga aktivitāšu īstenošana) no attiecināmajām izmaksām. Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 263 550 latu.