Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu

Print
PDF

No 2013.gada 8.februāra līdz 2013.gada 8.martam Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projekta iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības ELFLA pasākumā “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”.

Pasākuma mērķis ir:

uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Meliorācijas sistēmu renovāciju lauksaimniecības zemē un meža zemē atbalsta, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • meliorācijas sistēma ir vecāka par 25 gadiem;
  • projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma (kubikmetros).

Atbalsta intensitāte ir līdz 75 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta viena īpaš­nieka, koplietošanas vai pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija. Ja ieguldījumi tiek veikti pašvaldības vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmā un projekts netiek īstenots kā kopprojekts, pretendenta visu projektu kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nepārsniedz EUR 100 000 ekvivalentu latos. Ja tiek īstenots kopprojekts, attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā vienam pretendentam nepārsniedz EUR 200 000 ekvivalentu latos.